» » Ахолини руйхатга олишнинг жамиятдаги ахамияти
09 iyul 2019, Seshanba
125
0

Ахолини рўйхатга олишнинг жамиятдаги ахамияти


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда а?олини рўйхатга олишни ўтказиш концепциясини тасди?лаш тў?рисида”гиПФ-5655-сон фармонига мувофи?Ўзбекистон Республикасининг “А?олини рўйхатга олиш тў?рисида”ги ?онуни лойи?аси ишлаб чи?илди ва мазкурФармон ижроси юзасидан вилоят ?окимининг тааллу?ли ?арори ?абул ?илинди

?ар ?андай давлатнинг тарихи – бу, биринчи навбатда, унда яшайдиган хал?нинг тарихи, а?олисининг сони ва таркиби, унинг и?тисодий ва ижтимоий тавсифларида ўз ифодасини топади. А?оли сони бўйича ани? ва яхлит маълумотлар а?олини рўйхатга олиш асосида олинади.

Муста?иллик йилларида мамлакатимизда биринчи маротаба а?олини рўйхатдан ўтказиш режалаштирилаётганлигини ало?ида таъкидлашимиз керак. А?олини рўйхатга олиш якунларига ?араб ўтмиш ва ?озирги давр ?а?ида фикр ва муло?азалар юритиш ?амда келажакни прогноз ?илиш мумкин бўлади.

Мамлакатимиз а?оли сонини ани? ?исоблаб чи?иш уларнинг жинси, ёши, оилавий а?воли, маълумоти, турмуш даражаси, яшаш шароити, бандлиги, миллати, фу?аролиги ?амда бош?а демографик, ижтимоий-и?тисодий хусусиятлари бўйича ягона маълумотлар базасини яратиш ма?садида, давлатимиз ра?бари томонидан “Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда а?олини рўй?атга олишни ўтказиш концепциясини тасди?лаш тў?рисида” ги фармон имзоланди.

Мазкур Фармон мамлакатимиз тара??иёти йўлида ?ўлга киритилажак асосли ва ишончли маълумотлар базасини яратиш, республикадаги ижтимоий вазиятга янада ойдинлик киритишга хизмат ?илади.

Чунки ма?аллий ?амда ?орижий компанияларнинг самарали фаолиятида ?удудлардаги реал ?олатни билиш, прогноз ?ила олиш му?им омиллардан саналади.

БМТ тавсияларига кўра, а?олини рўйхатга олиш 10 йилда камида бир маротаба ўтказилиши белгиланган. Муста?иллик йилларида Ўзбекистон Республикасида а?олини рўйхатга олиш ўтказилмаган. А?олининг сони, ёш-жинс таркиби, ?удудий жойлашуви хусусиятлари ва бош?а ижтимоий-демографик ?олатларидаги ўзгаришлар а?олининг жорий ?исоби бўйича мавжуд маълумотларни ?ўллашни сезиларли даражада чекламо?да.


Мазкур ?ужжат билан тасди?ланган концепцияга асосан, Ўзбекистонда 2022 йилда а?олини рўй?атга олиш ишлари олиб борилади.

Бунда вилоятимизнинг янги, мукаммалкадастр харитаси яратилади деганидир. Бундан таш?ари, фармонга мувофи? Ўзбекистон Респуликасида 2022 йилда а?олини рўй?атга олишни ўтказишга доир комплекс чора-тадбирлар дастури ?ам таъсди?ланди.

Худудий комиссияларнинг асосий вазифалари этиб ?удудларда а?олини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш, ўтказиш ва натижаларни эълон ?илишга доир чора-тадбирларнинг ўз ва?тида ?амда сифатли бажарилишини таъминлаш вазифаси юклатилди.

Рўй?атга олиш жараёнида тўпланадиган статистик маълумотлар эндиликда ягона электрон ахборот тизимига киритилади. Натижада вилоятимизнингша?ари, туманидан тортиб ма?алласию кўчасигача, чекка ?ишло?ригача ало?адор барча маълумотни ўзи акс эттирган кенг ?амровли ахборот манбаига эга бўлади. Бу ?имматли маълумотлар ижтимоий-и?тисодий жараёнларни прогноз ?илиш, бандлик со?асидагисиёсатни белгилаш, ижтимоий сиёсат ва а?оли саломатлиги бўйича дастурларни яратишда, шунингдек давлат хокимияти органларининг вазифаларини бажариши, фан ва жамиятни ахборот билан таъминлаш учун зарурдир.

Хулоса шуки, а?олини рўйхатга олиш маълумотларидан миллий бар?арор ривожланиш ма?садларини амалга оширишда ва мониторингни юритишда, а?оли пунктларининг инфратузулмасини яхшилашда, ме?нат ресурсларидан фойдаланиш ва жойлаштириш бўйича ?ис?а, ўрта ва узо? муддатли прогнозлар, дастурларни ишлаб чи?ишда фойдаланилади. Бу омил жамият тара??иётининг негизи эканлиги шуб?асиз.скачать dle 12.0